Els nostres comptes

El 16 d’abril de 2013, el Ple de la Diputació de València, a proposta d’Esquerra Unida del País Valencià, adoptà per unanimitat que “en el primer trimestre de cada any, els Grups Polítics provincials donaran compte al Ple de la Diputació de la comptabilitat específica de les dotacions a les què es refereix el paràgraf segon de l’article 73.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, corresponent a l’any anterior“.

A continuació, publiquem la informació relativa a la comptabilitat del Grup Polític:

[PDF] COMPTABILITAT 2016 GP ESQUERRA UNIDA DIPUTACIÓ VALÈNCIA

[PDF] COMPTABILITAT 2017 i 1T 2018 GP ESQUERRA UNIDA DIPUTACIÓ VALÈNCIA

[PDF] INFORME FISCALITZACIÓ COMPTABILITAT GRUPS 2017 i 1T 2018

[PDF] COMPTABILITAT 2T-3T-4T 2018 GP ESQUERRA UNIDA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA